17.3.21
תקנון אתר לילוש בוקס: להלן www.lilushbox.com
כללי
האתר http://www.lilushbox.com משמש כפלטפורמה לרכישת מגוון מוצרים עבור האם והתינוק ובכללם קופסאות מתנה והיא עושה זאת על ידי שימוש ברשיון בתשלום בפלטפורמת צד ג׳ בשם: https://www.shopify.com אך מנוהלת על ידי החברה.
בכל נושא של שירות לקוחות, הבהרה, עדכון, בירור וכיו״ב יש לפנות ישירות לחברת ״לילוש בוקס״ דרך האמצעים הבאים: טלפון: 052-3055074 או כתובת מייל: info@lilushbox.com
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.
כל המחירים נקובים בשקלים חדשים מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין ולא כוללים דמי משלוח.
רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט (בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמב – 1982). החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. החברה תפרסם באתר מידע אודות אופן שינוי המבצע.
תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוחה – על הלקוחה לשים לב כי הסירה את עצמה מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאינה מעוניינת לקבל עוד דיוורים – באחריותה להסיר את עצמה מן הרשימות השונות.
המוצרים אשר מופיעים באתר ובקופסאות המתנה נבחרו בקפידה והחברה עושה את מירב המאמצים שכל מוצר הנמצא באתר יהיה ללא דופי ויתאים לשימוש האם והתינוק בגילאים שבין גיל לידה ל- 3 שנים. ייתכן כי לעיתים לא תהיה התאמה מדויקת בין גיל התינוק למוצרים המצויים בקופסה וכי חלק מהמוצרים יתאימו לגיל מאוחר יותר של התינוק ולא לגיל המדויק שבו הוא נמצא.
במקרה כזה ללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם אי התאמת המוצרים בקופסה לגיל התינוק והאמור לעיל לא יהווה עילת ביטול בגין אי התאמה במוצר.
הגדרות לתקנון זה:
החברה – חברת לילוש בוקס בע״מ ח״פ:558473054
האתר – אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: http://www.lilushbox.com
הקופסא/ות –Box- קופסאות מתנה המוצעות באתר למכירה ללקוחות דרך פלטפורמת צד ג׳ שופיפיי. הקופסאות מכילות מגוון של מוצרים לאם ולתינוק.
קונת המוצר/קופסא: לקוחה הרוכשת קופסת מתנה עבור עצמו או עבור צד ג׳.
הלקוחה – מקבלת המתנה ו/או רוכשת עבור עצמה באופן ישיר (לפי העניין).
כתובת משלוח- הכתובת שקונת המוצר ציין באתר למשלוח עבור הלקוחה או עבור עצמה.
יום ההזמנה/ביצוע רכישה: היום בו התקבל באתרנו אישור מחברת האשראי על עסקה שביצעה הלקוחה.
יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה הלקוחה.
ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוחה כי קראה את הוראות תקנון זה, הבינה אותן והסכימה להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה
תקנון זה מנוסח בלשון נקבה אך מיועד לשני המינים ללא דופי.
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דואל לכתובת::info@lilushbox.com; (ב) בעל פה- באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 052-7726840-; (ג) בדואר רשום : רחוב שי עגנון 22 דירה 3 רעננה. מיקוד: 43380 (ד) בהודעה בכתב באמצעות קישור ייעודי באתר.
מוצר פגום: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה של הקופסה, או עקב אי אספקה במועד שנקבע בעסקה, או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוחה סכום כלשהו. הלקוחה תעמיד את הקופסה וכל מוצר אחר שקיבלה בעקבות עשיית העסקה לרשות החברה במקום שבו נמסר לה ותודיע על כך לחברה.
על הלקוחה לברר תוך זמן סביר את תקינות הקופסה ו /או המוצרים שבתוכה. על הלקוחה להודיע לחברה באופן מידי עם גילוי הפגם או אי ההתאמה בקופסה ו/או במוצרים שבתוכה.
במקרים בהם ביטלה הלקוחה את ההזמנה שלא עקב פגם או אי התאמה או אי אספקה של המוצר במסגרת 30 יום מיום קבלת הקופסה או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, תהא החברה רשאית לגבות מהלקוחה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקופסה ו/או ערך העסקה כולה (כולל עלות המשלוח) או 100 ש״ח, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. במקרה האמור, על הלקוחה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה כדי לתאם מועד לאיסוף הקופסה וכל מוצר אחר שקיבלה בעקבות העסקה. שליח יאסוף את הקופסה מהכתובת שתקבע הלקוחה. עלות ההחזרה חלה על הלקוחה ותשולם על ידה לחברה.
זכות הלקוחה/מקבלת המתנה להחזרת הקופסה כפופה לכך שהלקוחה תחזיר את הקופסה בשלמותה על כל המצוי בה. כלומר, בעת ביטול העסקה חל איסור על הלקוחה להחזיר מוצר מסוים מתוך הקופסה.
למען הסר ספק, אין אפשרות להחליף מוצר בודד מתוך קופסת המתנות
 מדיניות החלפת והחזרת מוצרים כל אלו לא
החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצרים המוחזרים. החזרת הקופסה בביטול עסקה שלא עקב פגם תעשה בתנאי שלא נעשה במוצרים שימוש, הם באריזתם המקורית, כאשר התוויות מחוברות למוצרים. כדי שהחברה תוכל לבצע החזר כספי ולבטל את העסקה, על הלקוחה חלה החובה להעביר את פרטי כרטיס אשראי שלה לחברה. כל החזר כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או
מתנות
כמו כן, הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד
.גם במידה והלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/ או אדם אחר הינו הנמען למשלוח
.מדיניות ההחלפות לא חלה על חברות וארגונים לחברות וארגונים
אחריות החברה
החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, אתר החברה עושה שימוש ישיר בפלטפורמה צד ג׳ למסחר אלקטרוני בשם https://www.shopify.com/ והאתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או ללקוחה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית. הלקוחה מצהירה ומתחייבת בזאת, כי היא אחראית באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהיא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לה שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור. ישנם מוצרים בקופסא/ות המיועדים לשימוש האם וישנם מוצרים בקופסא/ות המיועדים לשימוש התינוק. החברה מפנה את תשומת לב הלקוחה לסימונים ולאזהרות המופיעים על גבי המוצרים והקופסא/ות. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה עם הקופסא/ות ו/או המוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הקופסה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 052-7726840 , והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוחה (להלן בסעיף זה: הנרשמת) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה: החברה לא תמסור את פרטיי הנרשמת, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשמת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשמת לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנל את פרטי הנרשמת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצעה הנרשמת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשמת ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפרה הנרשמת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שפרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות עוגייה (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשמת לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשמת מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמא 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. הנרשמת מאשרת שידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע הנל נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. הנרשמת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. נרשמות שמבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה http://www.lilushbox.com או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמות לצורך המטרות המפורטות בסעיף המפורט לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותן של הנרשמות ובהתאם לדין החל. שמירה על סודיות החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת ״ איקאונט״ צד ג׳ לסליקת כרטיסי השראי. חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע ״ אייקאונט״ עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה. החברה עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל מי מספקיה. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו״ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
:מוצרים והזמנות
אפשרויות הרכישה באתר: רכישת קופסאות מתנה בעלויות משתנה בהתאם לסוג ותכולת הקופסא. רכישת מוצרים שונים ומגוונים באתר בעלויות משתנות בהתאם לסוג המוצר. רכישת שובר הזמנה ״Giftcard" בעלות משתנה לטובת רכישת מוצרים באתר. משלוחים הזמנות: על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרה שהעסקה אכן אושרה. חשבונית/קבלה תשלח במייל. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות פרטי הלקוחה. כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי הזנת הפרטים היעד המבוקש בטופס ההזמנה – במהלך ההתקשרות עם החברה, תהיה רשאית הלקוחה לעדכן את היעד המבוקש למשלוח הקופסא/ות. עדכון היעד יכול שיתבצע באמצעות שליחת הודעת דואל או בטלפון (כמפורט בסעיף 2 בפרק כללי לעיל). היעד האחרון למשלוח שיימסר לחברה על ידי הלקוחה יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוחה. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל אחד במקרים בהם: א – אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים. מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וכי החברה תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד לקוחה אשר תגיש פרטים כוזבים כאמור, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למי מטעמה. ב- אם יהא חשד ממשי לכך שבוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה. ג – אם יהא חשד ממשי לכך ששירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. ד – אם יהא חשד ממשי לכך שהופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיוצע באתר. ה – אם ישנו חוב כספים לחברה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו. ו – אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. ז – אם חלה טעות בתיאור המוצרים, שירותים, תנאי השירותים/תנאי ההזמנה, תנאי המכירה ו/או פרטי הרכישה. ח -במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות בה ו/או מימוש ההזמנה. ט – אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע את ביצוע ההזמנה. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב – 1982. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. זכויות יוצרים: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני אשר מופיעים באתר הינן רכושה הבלעדי של חברת לילוש בוקס. יש איסור חמור ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.